RUTINE FOR EKSTERN VARSLING I EUROPRIS

FORMÅL MED RUTINEN

Formålet med denne rutinen er å sikre at eventuelle kritikkverdige forhold i bedriften blir identifisert, slik at det kan iverksettes tiltak mot forholdet. For å oppnå dette, ønsker bedriften å legge til rette for at alle interessenter, som kunder og leverandører, skal ha muligheten til å rapportere om slike forhold - også anonymt.

HVA KAN DET VARSLES OM?

Det kan varsles om alle typer kritikkverdige forhold, som for eksempel

  • Straffbare forhold
  • Brudd på lovregulerte forpliktelser
  • Brudd på virksomhetens retningslinjer
  • Brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet

HVEM SKAL DET VARSLES TIL?

Enhver kan varsle internt i Europris ved å sende en mail til varsling@europris.no.

Du kan også varsle gjennom en ekstern varslingstjeneste, driftet av BDO AS. Dette kan gjøres via:

BDO AS v/ Compliance og gransking

Postboks 1704 Vika

0121 Oslo

NB: Husk å skrive «Varsel» på e-posten eller konvolutten.

 

I tillegg har du alltid rett til å si ifra til offentlige tilsynsmyndigheter eller andre statlige etater.

HVORDAN SKAL DET VARSLES?

Varslingen kan skje skriftlig eller muntlig, pr. telefon, e-post, i brev eller via elektronisk varslingsskjema. Det er utarbeidet et webskjema for varsling som enhver bruke:

https://u.bdo.no/europrisNO (english: https://u.bdo.no/europrisEN)

Bedriften ønsker å oppfordre til at den som varsler tilkjennegir hvem vedkommende er. Dette gjør det enklere å følge opp et varsel og holde varsleren informert om hva som gjøres i saken.

Dersom varsler ikke ønsker å stå frem med navn er det bedre at det varsles anonymt enn at det ikke varsles i det hele tatt.

ANSVAR FOR DEN SOM MOTTAR VARSEL

  • Den som mottar varsel om kritikkverdige forhold, skal gi tilbakemelding til varsleren om hva som gjøres med forholdet.
  • Mottakeren av et varsel om kritikkverdige forhold bærer et ansvar for å sikre at varsleren ikke møter negative konsekvenser som følge av å ha varslet.
  • I tilfeller der varselet blir gitt muntlig, er det mottakerens ansvar å sikre at varselet blir dokumentert skriftlig.

For ansatte i Europris er det egne rutiner for arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, i samsvar med bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Disse rutinene finnes i virksomhetens personalhåndbok og HMS-håndbok.